Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door het werkelijk scherp krijgen wat de vraagstelling of het probleem is. Luisteren, observeren en een werkelijke dialoog vormen belangrijke ingrediënten van de uiteindelijke oplossing. De “oplossing” is sterk afhankelijk van wat u als cliënt voor ogen hebt.

Onze benadering is om afhankelijk van de complexiteit of de grootte van het vraagstuk een aanpak te kiezen die past op uw situatie. Hiervoor hebben wij zogenaamde zorgontwikkelcirkels gedefinieerd die in generieke zin een vaste cyclus doorlopen.

Bij elke zorgontwikkelcirkel staat centraal het helder krijgen wat de vraag is of wat de vraag achter de vraag is. Veldonderzoek, interviews of een simpel gesprek leiden tot een uitgangspositie van waaruit een plan of een aanpak gemaakt kan worden. Centraal in het plan is de hypothese die de grondslag moet zijn voor de verbeterslag in hetgeen dat wordt beoogd. Dit kan een andere aanpak zijn in een zorgorganisatie, het automatiseren van bepaalde handelingen in de zorgketen of een volledig nieuw concept waarin nieuwe data en informatie beschikbaar komt.

Het gaat hierbij continu om kwaliteit van leven en effectiviteit van de zorg waarbij de cliënt centraal staat. Uiteraard zijn hierbij veel aspecten arbitrair van aard en dus is het (kwalitatief) meten van hoe de cliënt alles ervaart van cruciaal belang. Het meten van het resultaat gebeurt dan ook dichtbij de cliënt hetgeen een belangrijke stap is in de zorgontwikkelcirkel. De analyse van al deze gegevens zullen uiteindelijk weer leiden tot een nieuwe cyclus van waaruit weer nieuwe verbeterstappen te maken zijn.

Welke zorgontwikkelcirkel?

Zoals gezegd wordt afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk gekozen voor een zorgontwikkelcirkel die past bij uw situatie. Elke afzonderlijke stap in de cyclus is hierop aangepast. Hieronder staan indicatief een aantal voorbeelden

Zorgontwikkelcirkel 1: Geïsoleerde situatie

Deze cyclus is vrij eenvoudig in de zin dat op basis van een gesprek kan worden bepaald wat noodzakelijk is. Dit varieert van automatisering via recruitment tot aan vastgoed. Het kan het ontbreken zijn van relevante data en informatie in een organisatie die eenvoudig kan worden geleverd aan de hand van tooling. Maar het kan ook het rekruteren van gespecialiseerd personeel zijn op een vacature. Matchmaking op basis van vraag, netwerk en aanbod staat hierbij centraal.

Zorgontwikkelcirkel 2: Binnen organisatie

Vraagstelling of probleem van deze aard kunnen veelzijdig zijn variërend van een slecht functionerende zorgafdeling tot aan een instelling die moeite heeft de kosten en/of de kwaliteit te beheersen. Hierbij zullen in eerste instantie (op de werkvloer) gesprekken dienen te worden gevoerd om de problematiek helder te krijgen.

Interventies op basis van een hypothese resulteren in een aanpak waarbij combinaties van personeel, procesoptimalisatie en automatisering al dan niet op basis van nieuwe data zullen worden geïmplementeerd. De metingen achteraf zullen structureel in de organisatie dienen te worden aangebracht om een eventuele nieuwe cyclus in te kunnen gaan. Dit vormt voor de organisatie het begin van het continu leren.

Zorgontwikkelcirkel 3: Zorgketen

Deze cyclus kenmerkt zich door de veelheid aan partijen die participeren in het onderzoek. Procesmanagement vormt een belangrijke component van het onderzoek en aanpak. De problematiek en vraagstelling kan ongestructureerd en ongedefinieerd zijn en vereist van de deelnemende partijen een wil om zich ondergeschikt te maken aan een groter belang dan louter eigen belang van de organisatie.

De organisatie van de informatievoorziening, het structureren van de (bedrijfs)processen, het verdienmodel zijn aspecten die onder het vergrootglas komen. Sessies in een laboratoriumomgeving, van data-analyse naar artificial intelligence, harmonisatie van procesontwerp en bedrijfsprocessen zijn ingrediënten voor de interventies in de zorgketen.

Zorgontwikkelcirkel 4: Vastgoed transformatie

Veel zorginstellingen en instanties baseren de bedrijfsvoering op het scheiden en uitsluiten van bepaalde cliënten. Kwaliteit van leven en zorg in combinatie met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering wordt steeds moeilijker te realiseren. Integratie en insluiting van cliënten in een normale woonomgeving vormt de uitdaging.

Zorgontwikkelcirkel 3 vormt de basis van het transformeren van vastgoed waarbij allerlei functies, diensten en retail op zodanige wijze worden gecombineerd dat voor elk afzonderlijke partij een lucratief verdienmodel wordt gerealiseerd. De cliënt wordt daarbij ondersteund door domotica die is geïntegreerd met bovengenoemde functies en diensten van waaruit de cliënt kwalitatief volwaardig onderdeel kan uitmaken van de samenleving en de autonomie behouden blijft. Een continue cyclus van leren, verbeteren en ontwikkeling wordt door partijen op zodanige wijze ingericht dat externe interventies niet noodzakelijk meer zijn.